Download de Algemene Voorwaarden als PDF

1. Toepasselijkheid
1.1DeHamerLegal is een advocatenkantoor dat juridisch adviseert, procedeert, juridische interim-opdrachten (inhouse) verricht, alsook juridische trainingen verzorgt. DeHamerLegal is een handelsnaam van Martello B.V. en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32165739. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen DeHamerLegal en een wederpartij (hierna: de “cliënt”).
1.2. Ook de door DeHamerLegal bij de uitvoering van enige opdracht ingeschakelde personen, inclusief eventuele derden kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
1.3.Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op aanvullende diensten aan en vervolgopdrachten van de desbetreffende cliënt.

2. Inspanningsverbintenis en zorgvuldigheid
2.1. DeHamerLegal zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten die bij de door of vanwege hem verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht.
2.2. De cliënt zal aan DeHamerLegal alle feiten en omstandigheden die mogelijk van belang kunnen zijn voor de juiste en zorgvuldige uitvoering van de diensten aan DeHamerLegal vermelden. Dit betekent dat de cliënt in ieder geval alle door DeHamerLegal relevant geachte gegevens en informatie aan DeHamerLegal dient te overleggen. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle overgelegde gegevens en informatie.
2.3. DeHamerLegal verricht haar diensten uitsluitend op basis van een inspanningsverbintenis tot het bereiken van een beoogd resultaat, maar is nimmer verplicht tot het bereiken van dat beoogde resultaat.

3. Inschakelen van andere personen
3.1. DeHamerLegal is bevoegd de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem aan te wijzen personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
3.2. Bij de selectie van anderen, mogelijke derden daaronder inbegrepen, zal DeHamerLegal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3.3. De cliënt machtigt hierbij DeHamerLegal om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

4. Gebruik van internet en e-mail
4.1. DeHamerLegal streeft naar een zo efficiënt mogelijke wijze van communicatie met zijn cliënt en zal daarbij gebruik maken van het internet, e-mail, fax en andere mogelijke elektronische technieken. DeHamerLegal zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen ter beveiliging van haar elektronische systemen en communicatietechnieken, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit overgebrachte virussen, computerwormen, spy sofware of andere onbedoeld en onbewust door DeHamerLegal overgebrachte bedreigingen voor elektronische systemen.
4.2. Het verzenden van e-mailberichten geschiedt ongeëncrpyteerd, tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk tijdig om verzoekt. DeHamerLegal is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig verkrijgen van e-mailberichten door derden.
4.3. Wanneer de cliënt niet binnen een redelijke termijn of binnen de afgesproken termijn een reactie verkrijgt van DeHamerLegal op e-mailberichten, dient de cliënt te verifiëren of het elektronisch verkeer van of naar DeHamerLegal is onderbroken of op andere wijze is geblokkeerd. DeHamerLegal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig ontvangen van berichten als gevolg van spam filters, onderbrekingen, storingen of andere problemen die optreden in het elektronisch communicatieverkeer.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Mogelijke aansprakelijkheid van DeHamerLegal voortvloeiend uit haar werkzaamheden is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door DeHamerLegal gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
5.2. In het geval dat er om wat voor een reden dan ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel genoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door DeHamerLegal met betrekking tot de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting.
5.3. Bij de uitvoering van interim-opdrachten is in afwijking van het twee lid van dit artikel de aansprakelijkheid van DeHamerLegal beperkt tot het aan de betreffende cliënt in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden van het desbetreffende jaar.
5.4. DeHamerLegal is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten.
5.5. Cliënt vrijwaart DeHamerLegal voor aanspraken van derden.
5.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor DeHamerLegal aansprakelijk is.

6. Tarieven en declaraties
6.1. Het honorarium van DeHamerLegal wordt berekend aan de hand van het door de betrokken advocaat of advocaten gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met het standaard uurtarief of het expliciet overeengekomen uurtarief, tenzij DeHamerLegal een vast totaalbedrag bij aanvang van de opdracht met de cliënt is overeengekomen. DeHamerLegal heeft het recht het gehanteerde uurtarief dan wel het vaste totaalbedrag en/of de in rekening gebrachte vergoedingen te wijzigen, indien in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden dat zij vasthoudt aan de hiervoor genoemde bedragen. DeHamerLegal is voorafgaande aan haar dienstverlening gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te verlangen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
6.2. De daadwerkelijk door DeHamerLegal ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten worden separaat in rekening gebracht. DeHamerLegal brengt geen kantoorkosten in rekening.
6.3. DeHamerLegal factureert de voor de cliënt uitgevoerde diensten in beginsel op maandelijkse basis, tenzij DeHamerLegal en de cliënt anders zijn overeengekomen.
6.4. DeHamerLegal heeft het recht hetgeen zij al dan niet voorwaardelijk van cliënt te vorderen heeft of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan cliënt verschuldigd is of zal worden.
6.5. Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum van de declaratie.
6.6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van cliënt.
6.7. DeHamerLegal zal zorg dragen dat gelden en andere vermogensbestanddelen, niet zijnde de hem toekomende voorschotten, honoraria, verschotten en vastrecht, die toebehoren aan de cliënt overeenkomstig artikel 3 van de Boekhoudverordening 1998 van de Orde van Advocaten, rechtstreeks aan de rechthebbende dan wel aan de daartoe bestemde stichting ter zake van derdengelden worden overgemaakt, zodat de hiervoor genoemde gelden en vermogensbestanddelen nimmer tot het vermogen van DeHamerLegal zullen gaan behoren.

7. Nederlandse versie bindend
In het geval dat de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden afwijkt van de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

8. Toepasselijk Recht
8.1. De rechtsverhouding tussen DeHamerLegal en de cliënt is exclusief onderworpen aan Nederlands recht.
8.2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.

9. Verkrijging en wijziging van algemene voorwaarden
9.1. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op de website van DeHamerLegal: www.dehamerlegal.nl
9.2. Op verzoek van een (potentiële) cliënt zullen deze algemene voorwaarden eveneens per e-mail of gewone post worden toegezonden.
9.3. DeHamerLegal is te allen tijde bevoegd eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe opdrachten en op lopende opdrachten met ingang van het moment van wijziging.

AVW | DeHamerLegal | Versie juli 2013